MEB Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri

3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun (Ek: 03/04/199 8-4359/13 Md.)(Değişİk:18/05/2006″-5504/I Md.)Ek 1 inci maddesinde; “Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya miistarı sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları İçerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan İl sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Millî Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.” hükmü yer almaktadır.

Bu Kanun hükmüne göre hizmet sınıfı Eğitim ve Öğretim olan İliniz personelinin;

1. Emekliliğe başvuru ayları HAZİRAN ve TEMMUZ’ dur.

2. Bu aylarda emekliliğe başvuran; emeklilik için gerekli olan fiilî hizmet süresini doldurarak emekliliklerini isteyenlerden, yapılacak inceleme sonucu emekliye ayrılmalarında bir engel bulunmadığı anlaşılanların (sicil dosyaları İlinizce tutulanların), emeklilik onayları alınıp kendilerine tebliğ edilerek görevleri İle ilişiklerinin ilgi (a) Kanun gereği en geç TEMMUZ ayı sonu itibariyle kesilmesi sağlanacak, tahsis belgeleri
de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

• Eğitim ve Öğreiim Hizmetleri Sınıfında olup, sicil dosyalan Personel Genel Müdürlüğünce tutulan, doğrudan merkeze bağlı okul/kurum personelinden emekliliklerini isteyenlerin de emeklilik işlemleri HAZİRAN ve TEMMUZ aylarında sonuçlandırılacak şekilde başvuruları Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

• Emeklilik işlemleri, personelin sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere dayalı olarak İlsis Özlük Modülünde güncellemeler yapılarak düzenlenecek, ilgililerin hizmet ihya işlemi, yaş, eksik hizmet vb. nedenlerden dolayı Emekli Sandığınca göreve iade edilme durumlarına sebebiyet verilmeyecektir.

• Emeklilikleri sebebiyle 31 Temmuz  tarihi itibariyle veya bu tarihten önce ilişikleri kesilenlerin, Emekli Sandığına gönderilen emeklilik tahsis belgelerinde eksik bilgi ve belgenin bulunmamasına (EK-Açıklamalar) ve İLSİS Özlük Modülüne ilgililerin emekliye ayrıldıkları tarih işlendikten sonra, sistemden alınacak hizmet cetvelinin Emekli Sandığına gönderilmesine Özen gösterilecektir.

Diğer taraftan Bakanlığımız Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan Yönetici, Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinden Eğitim ve Öğretim dönemi içerisinde emeklilik talebinde bulunanların, sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere dayalı olarak, öncelikle İlsis Özlük Modülünde emekliliğe esas güncelleme İşlemleri tamamlandıktan sonra İlgi (a) Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince Bakanlığımıza emeklilik izni teklifi yapılacaktır.

EMEKLİLİK TAHSİS BELGELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi Başkanlığı)NA GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Emekli Sandığının www.emekli.gov.tr adresinde “Genelgeler” bölümünde yer alan 134, 136, 141, 144 ve 146 sayılı Dış Genelgelerinde açıklanan hususlar doğrultusunda emeklilik tahsis belgelerinin düzenlenmesini,

• Emekliye sevk onayında yer alan fotoğraf İle yazı ekinde gönderilen fotoğrafların aynı olması (fotoğrafların arkasına adı, soyadı, emekli sicil numarasının yazılması), Emekli Sandığına gönderilen üst yazıda yer alan adres ile emeklilik talep dilekçesinde belirtilen adresin aynı olması ve tek bir açık İkametgâh adresinin belirtilmesi (Posta Kutusu, Kurum adreslerinin yazılmaması),

• Askerlik belgelerinin gönderilmesi ve hizmet belgesinde kısa dönem askerlik, askerlik, er öğretmenlik, yedek subay, yedek subay öğretmen sürelerinin açık bir şekilde başlayış ve ayrılış tarihleri itibariyle gösterilmesi, bu hizmetlerden borçlanma yapılıp yapılmadığının belirtilmesi,

• Hizmet belgesinde her tür ücretsiz izin sürelerinin başlayış ve ayrılış tarihleri itibariyle gösterilmesi ve bu sürelerin borçlanılıp borçlanılmadığının belirtilmesi,

• Bakanlığımız dışındaki kurumlarda Emekli Sandığı iştirakçisi olarak geçen hizmet sürelerinin yıllar itibariyle hizmet belgesinde yer alması ve intibak (derece/kademe) dökümünün gösterilmesi,

• Memuriyete başladıkları tarihte, bitirmiş oldukları öğrenimden itibaren başlamak üzere, görevde iken bitirilen tüm öğrenimlerine ait (İlk, Orta/İlköğretim Okulu, Lise, Yüksekokul(Ön Lisans), Fakülte(Lisans), Yüksek Lisans(Master), Doktora vb.) belgelerin aslı veya onaylı fotokopilerinin gönderilmesi veya emeklilik belgesinde açıkça belirtilmesi,

• Emekli Sandığına tabi göreve başlamadan önce diğer Sosyal Güvenlik Kuruınları(SSK, Bağ-Kur)na tabi geçen hizmet sürelerinin göreve başladıkları tarih itibariyle emekli keseneğine esas aylık intibaklarında değerlendirilmesi ve bu hizmet sürelerini gösterir ilgili Sosyal Güvenlik Kurumlan(SSK, Bağ-Kur)ndan alman belge asıllarının veya onaylı bir örneğinin Emekli Sandığına gönderilmesi,

• Emekli Sandığı Kanununun 117 nci maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan hizmet süreleri hakkında, ilgililerin görev yaptıkları kurumdan ilişikleri kesilmeden önce Emekli Sandığından bu sürelere ait ihya işleminin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi alınması

Kısa adres:

MEB Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri için 0 yorum

  1. cengiz erdem

    doğru söylemiş ;günde öğretmenlerin 15 saat çalıştığını belirtmiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>